Basisonderwijs

Bij deze groep leerlingen wordt onderzoek gedaan naar de problemen die optreden bij het herkennen en onderscheiden van spraakklanken, het koppelen van klanken en letters, het lezen en spellen en de grammatica en zinsbouw.

Onderzoek
Het onderzoek bestaat uit:

 • het intakegesprek. Dit is een eerste kennismaking. Er wordt een inventarisatie gemaakt van gezondheid/motorische ontwikkeling en de spraak-taalontwikkeling. Tevens wordt al bekende informatie doorgenomen betreffende het lezen/spellen en effect van eventuele remedial teaching (achterstand voldoende ingelopen)
 • bepaling van “auditieve functies”: hier wordt onderzocht hoe het korte termijngeheugen is (bijv. nazeggen van reeksen letters, cijfers en zinnen, natikken van ritmes) en de waarneming en onderscheiding van klanken de lees- en/of spellingvaardigheid. Hierbij wordt gekeken of er een betekenisvolle achterstand is in vergelijking met leeftijdgenoten in een vergelijkbare schoolsituatie. Er worden genormeerde testen gebruikt. Lezen: woordtesten (technisch lezen, begrijpend lezen). Spellen letter-, woord- en zinnendictee’s.
 • bepaling van woordvinding en zinsvorming. Indien nodig een uitgebreidere
 • bepaling van het taalbegrip en taalproductie.
 • bepaling oogvolgbewegingen.

Naar aanleiding van het onderzoek wordt een behandelplan opgesteld. Indien gewenst kan er een officiële dyslexieverklaring afgegeven worden. Dit gebeurt in samenwerking met een orthopedagoog of psycholoog.

Behandeling
In het algemeen geldt dat de behandeling er op gericht is om zekerder te worden bij het lezen en schrijven. Dit kan bereikt worden door het verbeteren van waarneming en verwerking van klanken, verhogen van het lees– en spellingsniveau en verkrijgen van meer inzicht in de taalstructuur. De gestructureerde en individuele behandeling, dagelijkse huiswerkoefeningen en begeleiding en advisering van ouders/verzorgers zijn een goede basis.

De behandeling kan bestaan uit:

 • verbeteren van auditieve functies met oefeningen voor het geheugen, herkennen en onderscheiden klanken, analyse en synthese van woorden, rijmen
 • klank-tekenkoppeling: het aan elkaar koppelen van klanken en letters (herkennen, benoemen, schrijven/typen)
 • spelling: Nederlandse spellingsregels
 • technisch lezen: klanken-, lettergreep- en woordherkenning. Toepassing op zinsniveau.
 • begrijpend lezen: toepassing van technisch lezen en vergroten leeservaring.
 • inzicht krijgen in taalstructuur: zinsstructuur begrijpen en produceren, woordenschat uitbreiden.
 • oefeningen oogbewegingen
 • leren omgaan met bestaande hulpmiddelen (bijv. programma’s voor spraakherkenning of tekst-naar-spraak)

Het effect van de behandeling wordt geëvalueerd met tussentijdse toetsen (na ongeveer 3 maanden). Afhankelijk van de uitkomsten wordt het behandelplan bijgesteld.
De duur van een behandeling is drie kwartier per keer en is 1 x per week. Dagelijkse huiswerkoefeningen zijn zeer belangrijk om de geleerde zaken te leren toepassen en automatiseren.
De ernst van de problemen bepaalt de duur van de totaal aantal behandelingen. Gemiddeld zal dit half jaar tot 1,5 jaar zijn.